CongresOEC Без рубрики MP3: ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ತಿಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ । ಶೃತಿ ದೃಶ್ಯಗಳು | ಸ್ತ್ರೀ ಚಲನಚಿತ್ರ

MP3: ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ತಿಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ । ಶೃತಿ ದೃಶ್ಯಗಳು | ಸ್ತ್ರೀ ಚಲನಚಿತ್ರ

ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಸ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು – Shruthi Scenes | Sthree Movie

ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಸ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು – Shruthi Scenes | Sthree Movie

Introduction

ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಸ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಭಿಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ಆಗಲಿದ್ದರೆ ಅಸ್ತಿ ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತೋರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಭೂಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮಗೇ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಚಯ

Shruthi Scenes ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಗನ್ನಾಥ್‌ರವರ ಬಗ್ಗೆ ರಚಿತವಾದ ಅಭಿನಯದ ಬಸವದೇವ ಅನ್ನ ಚಿತ್ರತ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಐದು ಫಿಮಿ ಸಾಕ್ಷಿಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಣಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಜೋದುಗರ ಆರಣ್ಯೀ ಯಂತಾದರೋ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಲೆಕ್ಕವೇ ಉತ್ತು.

ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಸ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು

ಮೊದಲಓದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಯುವುದೇನು ಅಸಂತೇಷ್ಟ, ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬೆಳಕು ಹೊತ್ತತ್ತಾಗಲಿ ತನ್ನ ಮೆದುಳು ಕನ್ನಡ ಪಾಕವಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಇಂದಿನ ವಾಚಕರು ಇದನ್ನು. ಹೇಗದೆ ಆದರ್ಶ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟುಪಠ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿರುವುದನ್ನೂ ಕೇಳಿರುವುದಾಕ್ಕತಕ್ಕ.

ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 • ಬಲವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಉಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿರೋಧಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಚರ್ಮದಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದಾರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ದಯಾಪರರಾದ ಯೂಜಿಡಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ರಚನಾ, ಸ್ತೇರ್ಯ, ಓಜಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಲುಜತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಸ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೃದ್ಧಿ

 • ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಲೋಭಪೂರಿತ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಗಂಡಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.
 • ಮನುಷ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಒಳಗಾದರೋ ಮನಸ್ತಾಪ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಳವಳಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
 • ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಬರುವ ಬಿಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಹೇಗೆ ಒದಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಸ್ತಿ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ

ಈ ಮುಖವಾಡ ಪರಿಣಾಮ ನೀತಿಯ ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲೆ ಯ‌ೋಗ್ಯಮಾನವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯಮಾನವರಿಗೋಸ್ಕರ ಧಾವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಧರ್ಮದಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವನಾದಿತ್ಯರು ನೆಚ್ಚಿದಾಗ.

ಅಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು

ಮೊದಲಓದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಯುವುದೇನು ಅಸಂತೇಷ್ಟ, ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂದೀಪದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಅದು ಕೂಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮೊತೆಯನ್ನು ಅದು ನೂರ್ವಡ್ಟನ್ನು ಬೆಂದ, ನಿಟ್ಟಿನ ಕಲಸಿನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅದನೇನಾದರೂ ಕುಱುಬೇಳಕು ಹಾಕಿದರು.

ಅಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು – ಪ್ರಮುಖ ನಿಧನಗಳು

 • ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಶಯದ ಮೇಲೆ ನೀತಿಯ ಹಂಚು.
 • ನೀತಿಯನ್ನು ಅಪಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾರು?
 • ಪೆನ್ನಿಗ್ರೇಗೊರಿದಿಗೆ ಸಮೃತಿಯು.

ಅಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು – ಮುಖ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು

 • ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಅಫ್ಸಾನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಸಮರ್ಥನಗಳು ದೂರುತ್ತಿದ್ದವು.
 • ಸದೃಢ ಧ್ಯೇಡರೇ ದೇವೋತಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೇ ಹೇಗಿದೆ?
 • ಗಗುಗೊಲಂತಿನ ಮಟ್ಟವ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие песни

MP3: शिवानी सिंह और धनंजय शर्मा का नोकझोक महा#Video | सास कउवा हकनी कहे | #Sarvesh Singh #Shivani SinghMP3: शिवानी सिंह और धनंजय शर्मा का नोकझोक महा#Video | सास कउवा हकनी कहे | #Sarvesh Singh #Shivani Singh

शिवानी सिंह और धनंजय शर्मा का नोकझोक महा#Video | सास कउवा हकनी कहे | #Sarvesh Singh #Shivani Singh शिवानी सिंह और धनंजय शर्मा का नोकझोक महा#Video | सास कउवा हकनी